Tűzvédelmi Jogtár

Global-Okt Kft.

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet a tűzszerészeti mentési feladatok ellátásáról

28/2000. (X. 11.) EÜM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KVVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

42/2011. (XI. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

48/2011. (XII. 15.) BM rendelet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a BM országos katasztrófavédelmi főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

55/2013. (X. 2.) BM rendelet az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

12/2014. (II. 21.) BM rendelet a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet a tűzvédelmi műszaki bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról

2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről (módosulni fog)

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről

401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

1497/2007/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról

304/2008/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású

2009/111/EK határozat a “hordozható tűzoltó készülékek EN 3-8:2006 – 8. rész: kiegészítő követelmények az en 3-7-hez, a legfeljebb 30 bar megengedhető nyomású oltókészülékek kialakítására, nyomásállóságára és mechanikai vizsgálataira” elnevezésű szabvány hivatkozásának a nyomástartó berendezésekről szóló 97/23/EK irányelvvel összhangban történő közzétételéről

2009/140/EK határozat a “hordozható tűzoltó készülékek EN 3-9:2006 – 9. rész: kiegészítő követelmények az en 3-7-hez, a szén-dioxiddal oltó készülékek nyomásállóságára” elnevezésű szabvány hivatkozásának a nyomástartó berendezésekről szóló 97/23/EK irányelvvel összhangban történő közzétételének megtagadásáról

305/2011/EU rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

517/2014/EU rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2015/c 378/2 közlemény az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében az európai értékelési dokumentumokra vonatkozó hivatkozások kihirdetése

2015/c 378/3 közlemény az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében az összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele

2017/1228/EU rendelet az EN 15824 harmonizált szabvány szerinti szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok és az EN 998-1 harmonizált szabvány szerinti kültéri és beltéri vakolóhabarcsok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

2017/1227/EU rendelet az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékek és az EN 15497 harmonizált szabvány szerinti ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékek tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről és a 2005/610/EK határozat módosításáról

2016/364/EU rendelet a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról

1293/2014/EK rendelet az EN 13658-1 harmonizált szabvány szerinti, belső vakolathoz használt fém vakolattartók és vakolóprofilok, az EN 13658-2 harmonizált szabvány szerinti, külső vakolathoz használt fém vakolattartók és vakolóprofilok, valamint az EN 14353 harmonizált szabvány szerinti fém vakolóprofilok és kiegészítő profilok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

1292/2014/EK rendelet az EN 14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

1291/2014/EU rendelet a falak és mennyezetek burkolására használt, EN 13986 szabvány szerinti fa alapanyagú lemezek és EN 14915 szabvány szerinti tömör fa falburkolatok tűzvédelmi képesség tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

2010/738/EU határozat a rostos gipszvakolat öntvények tekintetében az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról

2010/737/EU határozat a poliészter bevonatú és a plasztiszol bevonatú acéllemezek tekintetében az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról

2010/85/EU határozat az egyes építési termékek tűzállósági osztályainak a cement-, kalcium-szulfát- és műgyantaalapú esztrichek tekintetében történő megállapításáról

2010/83/EU határozat az egyes építési termékek tűzállósági osztályainak a levegőn száradó fugázóanyagok tekintetében történő megállapításáról

2010/82/EU határozat az egyes építési termékek tűzállósági osztályainak a dekorációs célú, tekercs vagy panel kiszerelésű falborítók tekintetében történő megállapításáról

2010/81/EU határozat az egyes építési termékek tűzállósági osztályainak a kerámia burkolólapokhoz való ragasztók tekintetében történő megállapításáról

2007/348/EK határozat az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló 2003/43/EK határozatnak a fa alapanyagú lemezek és lapok tekintetében történő módosításáról

2006/673/EK határozat az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló 2003/43/EK határozatnak a gipszkarton lapok tekintetében történő módosításáról

2006/600/EK határozat az egyes építési termékek külső tűz hatása alatti viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a tetőkön alkalmazott kéthéjú, fémfalú szendvicspanelek besorolásának megállapításáról

2006/213/EK határozat az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok és a tömör fa falburkolatok besorolásának megállapításáról

2005/610/EK határozat az egyes építkezési termékek tűzállósági osztályainak megállapításáról

2005/C 183/03 közl. az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i tanácsi irányelv végrehajtásának keretében: Az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások címeinek és hivatkozásainak közzététele

2005/403/EK határozat a Tanács 89/106/EGK irányelve szerinti egyes építési termékek esetében a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedése szerinti osztályainak megállapításáról

2003/593/EK határozat az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló 2003/43/EK határozat módosításáról

2003/43/EK határozat az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról

2001/671/EK határozat a 89/106/EGK Tanács irányelvnek a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésének osztályozása tekintetében történő végrehajtásáról

2001/308/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az előre gyártott hőszigetelt külső falburkoló elemekre vonatkozó igazolási eljárásáról

2000/606/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, hat, iránymutatás nélküli európai műszaki engedély tárgyát képező termékre vonatkozó igazolási eljárásáról

2000/553/EK határozat a fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedése tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról

2000/447/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az előre gyártott faalapú teherhordó táblákra és az önhordó könnyűszerkezetű összetett elemekre vonatkozó igazolási eljárásáról

2000/367/EK határozat az építési termékek, építmények és azok részei tűzállóság szerinti osztályozásának tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról

2000/273/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, hét, iránymutatás nélküli európai műszaki engedély tárgyát képező termékre vonatkozó igazolási eljárásáról

2000/245/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a síküveg-, profilüveg- és üvegtégla-termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/472/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező vezetékekre, tartályokra és tartozékokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/471/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a légfűtő berendezésekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/470/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az építőipari ragasztóanyagokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/469/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/455/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a favázak és gerendák előre gyártott épületszerelvényeire vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/94/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékekre vonatkozó igazolási eljárásról

1999/93/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az ajtókra, ablakokra, ablaktáblákra, zsaluziákra, kapukra és a hozzájuk tartozó vasalatokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/92/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a könnyű, összetett, faanyagú gerendákra és oszlopokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/91/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a hőszigetelő anyagokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/90/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a vízszigetelő lemezekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/89/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az előre gyártott lépcsőkészletekre vonatkozó igazolási eljárásáról

98/600/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetekre (az üvegből készült rendszerek kivételével) vonatkozó igazolási eljárásáról

98/599/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a folyadékként felhordott tető-vízszigetelési szerkezetekre vonatkozó igazolási eljárásáról

98/457/EK határozat az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikkének végrehajtásáról szóló 94/611/EK határozatban említett Single Burning Item módszere szerinti (SBI) vizsgálatról

98/437/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a belső és külső falak és mennyezetek burkolataira vonatkozó igazolási eljárásáról

98/436/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a tetőfedésekre, felülvilágítókra, tetőtéri ablakokra és kiegészítő termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

98/279/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a szigetelőanyagokból és néha betonból álló, üreges blokkokból vagy panelokból készült, nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletekre/rendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról

98/213/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a belső válaszfalrendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról

97/808/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a padlóburkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról

97/740/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a falazatra és ezzel kapcsolatos termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

97/556/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerekre/készletekre (ETICS) vonatkozó igazolási eljárásáról

97/462/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a faalapú táblákra vonatkozó igazolási eljárásáról

97/176/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a szerkezeti faanyagokra és segédanyagaikra vonatkozó igazolási eljárásáról

96/603/EK határozat az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikkének végrehajtásáról szóló 94/611/EK határozatban előírt, az A. osztályokba tartozó nem tűzveszélyes termékek listájának felállításáról

96/580/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a függönyfalazatra vonatkozó igazolási eljárásáról

96/578/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a szaniterárukra vonatkozó igazolási eljárásáról

96/577/EK határozat az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a rögzített tűzoltó rendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról

95/467/EK határozat az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdésének alkalmazásáról

A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk.