Tűzvédelem

Global-Okt Kft.

Magyarországon a tűzvédelmi szabályozás fő irányvonalát a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (tűzvédelmi törvény) és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet adja.

A tűzvédelem magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását.

A törvény alapján a tűzoltás és műszaki mentés állami feladat, a tűzesetek megelőzése azonban minden állampolgár és szervezet alapvető kötelezettsége.

Éppen ezért, mint minden munkáltatónak, így Önnek is kötelessége, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek, szakember segítségével eleget tegyen.

Ebben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani! 

Szakértelmünkkel …

… biztosítható a jogszabályi védettség,

… adminisztrációs költségeket takaríthat meg,

… növelheti munkavállalói biztonságérzetét,

… mindezek által pedig gazdasági előnyre tehet szert.

A hatályos tűzvédelmi előírások alapján – az alábbi szolgáltatásainkkal tudunk az Ön segítségére lenni:

 • helyi tűzvédelmi szabályzatok aktualizálása, tűzvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
 • kockázati osztályba sorolás elkészítése;
 • részvétel tűzeset kivizsgálásában;
 • társasházakra vonatkozó dokumentációk elkészítése;
 • tűzcsapok felülvizsgálata;
 • tűzgátló-füstgátló nyílászárók felülvizsgálata;
 • tűzoltási gyakorlat (tálcatűz oltása poroltó készülékkel) megtartása;
 • tűzoltó készülékek karbantartása;
 • tűzriadó gyakorlat megtartása;
 • Tűzriadó Terv készítése;
 • tűzvédelemhez kapcsolódó táblák biztosítása, igény esetén azok kihelyezése;
 • tűzvédelmi ellenőrzések, szemlék megtartása;
 • tűzvédelmi felülvizsgálatok nyomon követése (tűzvédelemre szolgáló berendezések, tűzoltó technikai eszközök, villamos felülvizsgálatok), megszervezése;
 • tűzvédelmi hatóság előtti képviselet biztosítása;
 • tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen való közreműködés;
 • tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozása, az oktatás lebonyolítása munkába álláskor és meghatározott időnként;
 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése;
 • tűzvédelmi szaktanácsadás;
 • tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés és tűzvédelmi szakvizsgáztatás.

Szolgáltatásainkat mindig az Önök igényeire szabjuk!

A tűzvédelmi feladatellátás szakmai tartalma tetszőlegesen módosítható az Önök által végzett tevékenységeknek megfelelő, egyedi és aktuális igények szerint.

Tevékenységünket – az Önök igényei szerint – folyamatos szolgáltatás keretében, szerződés alapján, illetőleg eseti jelleggel látjuk el.

Helyi tűzvédelmi szabályzatok aktualizálása, tűzvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások vezetése 

Egy vállalkozás helyes működtetése jelentős adminisztrációs terhet ró mindenkire.

Minél nagyobb vállalkozásról van szó, a működtetés során annál több területen kell a jogszabályi előírásoknak megfelelni.

Bármennyire is szeretnénk, sajnos nem vagyunk polihisztorok.

Az elmúlt időszakban lezajlott jogszabályváltozások, valamint az egyes részterületek dinamikus fejlődése megköveteli a kellő szakmai tapasztalattal és specifikus (az egyes részterületeket magas színvonalon ismerő) tudással rendelkező munkatársak alkalmazását.

Szakmai munkásságunk során azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozások jelentős részénél sajnos a mai napig nem, vagy csak részben találhatóak meg a kifogástalan működéshez feltétlenül szükséges szabályozások és dokumentumok. Azon vállalkozások vezetői, akik nem gondoskodnak a munka- és tűzvédelem területén a megfelelő szabályozottságról, valamint a naprakész, hiánytalan dokumentációról, hatalmas kockázatot vállalnak önmagukra nézve.

Ma Magyarországon a vállalkozások vezetői nem csak a munkavállalók egészségéért és biztonságáért tartoznak felelősséggel, hanem egy hatósági ellenőrzés során, a szükséges dokumentáció elmaradása, elavultsága esetén jelentős mértékű bírság is érheti a cégüket.

A jogszabályi változásoknak megfelelő naprakészséget garantáljuk megbízóink számára.

Az elmúlt évek során szoros kapcsolatot építettünk ki a tevékenységünkkel kapcsolatos szakhatóságokkal, mely nagyban megkönnyíti a napi feladataink ellátását.

 

Árajánlat kérése

Kockázati osztályba sorolás elkészítése

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az alábbi három tűzveszélyességi osztályát különböztetjük meg az anyagoknak:

 • Robbanásveszélyes,
 • Tűzveszélyes,
 • Nem tűzveszélyes.

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

A kockázati egység lehet:

 • önálló rendeltetési egység,
 • szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja az OTSZ 11. §-ban foglaltak szerint,
 • speciális építmény, vagy
 • az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által meghatározott része.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység:

 • nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
 • alacsony kockázati, AK osztályba,
 • közepes kockázati, KK osztályba, vagy
 • magas kockázati, MK osztályba tartozik.

Igény esetén vállaljuk a hivatkozott jogszabályban meghatározottak szerint a tűzveszélyességi osztályba és kockázati osztályba sorolás elvégzését a rendelkezésünkre bocsátott adatok, avagy általunk történő felmérés alapján.

Árajánlat kérése

Részvétel tűzeset kivizsgálásában

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és
a mentési beavatkozási feltételek javítására.

A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jelenleg hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget.

Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult.

Az eljárás megindításának okai:

 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 • a tűzeset következtében haláleset történt,
 • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

A tűzvizsgálat során minden esetben tűzeseti helyszíni szemlét kell lefolytatni. Az eljárás során a hatóság a szakmai szempontok figyelembevételével választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit, például fényképeket készít, iratok bemutatását kéri az ügyféltől, nyilatkoztatja az ügyfelet, tanúkat hallgat meg, szakértőt rendel ki, szükség szerint bizonyítékot foglal le.

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés. A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat. A tűzvizsgálati jelentés az Ön számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.

Önnek lehetősége van arra, hogy a tűzvizsgálati jelentésben foglaltak ellen fellebbezzen.
A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a döntést sérelmesnek tartja.

Megbízás esetén Önt képviseljük a teljes eljárás során. Részt veszünk a helyszíni szemlén,
a hatóság által kért iratokat prezentáljuk, a hatóság által feltett kérdésekre válaszolunk.

Ha segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!

 

Árajánlat kérése

Társasházakra vonatkozó dokumentációk

Minden társasházra és annak lakóira igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani.

A társasházakban élők felelőssége nagyobb, mint a családi házak tulajdonosaié, hiszen itt egyetlen hiba is vétlen embertársaink életét veszélyezteti. A társasházak megelőző tűzvédelme éppen ezért közösségi érdek, amelyből minden egyénnek egyenlő részt kell vállalnia.

A társasházak tűzvédelme (és egyben ezen a területen szolgáltatásaink köre) az alábbiakra terjed ki:

Tűzvédelmi Szabályzat / Tűzvédelmi Házirend készítése

A Társasházi Tűzvédelmi Házirend meglétét a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A §. írja elő.

Minden, háromszintesnél magasabb, és tíznél több lakást magába foglaló társasháznak rendelkeznie kell vele.

Az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, az intézőbizottság elnöke, vagy a lakóház használója felelős a Tűzvédelmi Szabályzat / Tűzvédelmi Házirend meglétéért.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatot / Tűzvédelmi Házirendet szakszerűen kell elkészíteni, így mindenképpen javasoljuk, hogy annak megírását bízzák tűzvédelmi szakemberre. Ezen túlmenően gondoskodni kell az abban foglaltak megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról, továbbá célszerű évente egy vagy több alkalommal a lakókat annak tartalmáról ismételten tájékoztatni.

A tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során vizsgálja az irat meglétét, és az iratban foglaltak szakmai helyességét.

NE FELEDJÉK! 

A lakóépület kezelését végző köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait,
a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

Ezen túlmenően a lakóépületek kezelőinek feladata a lakók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és esetleges jogszabálysértés (lépcsőházban éghető anyag, motorkerékpár, éghető folyadék tárolás, stb.) esetén azok figyelmeztetése. 

Kézi tűzoltó készülék(ek)

A liftgépházban, valamint az elektromos főelosztó helyiségben kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A liftgépházban található elektromos berendezések, vezérlő elektronikák miatt ajánlatos gázzal oltó berendezést elhelyezni, az elektromos főkapcsoló helyiségben pedig lehet porral oltó készülék is.

Mivel a “Tűzvédelmi Szabályrendszer” elkészítését tűzvédelmi jogszabály írja elő, így annak hiánya, vagy a benne foglaltak helytelensége megvalósítja az előírások megszegését, tehát bírsággal sújtható.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000,- Ft.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével ismételten kiszabható.

Vállalkozásunk 15 éves szakmai tapasztalatával – vállalja többek között társasházak tűzvédelmi szabályrendszerének kidolgozását is.

Amennyiben azt szeretné, hogy társasházuk tűzvédelmi szabályrendszere szakszerűen és precízen legyen elkészítve, keressen bennünket bizalommal!

Árajánlat kérése

Tűzcsapok felülvizsgálata

A tűzcsapok felülvizsgálatára vonatkozó előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza.

A létesítményekben lévő tűzcsapokat – legyen az fali tűzcsap, föld alatti vagy föld feletti – rendszeresen felül kell vizsgáltatni. A felülvizsgálatot az eszköz fajtájától függően félévente, évente kell elvégezni.

A tűzcsapokról a készenlétben tartónak nyilvántartással kell rendelkeznie, évente vízhozamot, kifolyási nyomást kell mérni rajtuk, illetve a tömlőket 5 évenként nyomáspróbázni szükséges.

Megbízás esetén elvégezzük a tűzcsapok ellenőrzését, felülvizsgálatát, valamint elkészítjük
a jogszabály által előírt nyilvántartást. A szükséges teendőkről időben tájékoztatjuk, és javaslatot adunk a hiányosságok költséghatékony megszüntetésére.

A tűzcsapok megfelelőségét, a karbantartás megtörténtét az illetékes tűzvédelmi hatóság ellenőrzi. A tűzcsap felülvizsgálatának, hibájának, nyomáspróbájának elmulasztása esetén jelentős bírságot szab ki.

Ha nem szeretne tűzcsapokkal bajlódni, forduljon hozzánk, segítünk!

Árajánlat kérése

Tűzgátló-füstgátló nyílászárók felülvizsgálata

A tűzgátló-füstgátló nyílászárók felülvizsgálatára vonatkozó előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza.

Ezen nyílászárókat a készenlétben tartónak havonta ellenőriztetnie kell, valamint dokumentáltatni is szükséges a feladattal megbízott személlyel. A jelenlegi szabályozás szerint az ellenőrzést és a dokumentálást képesítéstől függetlenül bárki elvégezheti.

Azonban a készenlétben tartó további kötelezettsége a tűzgátló-füstgátló nyílászárók kapcsán, hogy ezeket félévente felül kell vizsgáltatni, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsga birtokában lévő személy végezhet el.

Amennyiben Önöknél számolni kell ezzel a kötelezettséggel, keressen minket, segítünk.

Vállaljuk tűzgátló és füstgátló nyílászárók félévenkénti felülvizsgálatát, szakvizsgával rendelkező szakemberek által, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

Árajánlat kérése

Tűzoltási gyakorlat

Soha nem tudhatjuk, mikor lesz szükség arra, hogy használni tudjuk a tűzoltó készüléket…

Szerencsésebb, ha nem a lángok közepette kell elolvasni a használati útmutatót… 

 • Húzd ki a biztosítószeget!
 • Irányítsd a szórócsövet a tűzre!
 • Nyomd le a szelepkart!
 • Szakaszosan működtesd!
 • Ne a lángokba irányítsd a tűzoltó készüléket, hanem a lángok forrására! Ez nagyon fontos abban, hogy meg tudjuk fékezni a tüzet.
 • Ne állj túl közel a tűzhöz! 

Egyszerűen hangzik igaz? És a gyakorlatban is megy? 

Hogy mindez ne éles helyzetben derüljön ki, mi segítünk! 

Amit cégünk biztosít a gyakorlathoz:

 • tálca
 • tűzoltó készülék
 • éghető anyag

 A Global-Okt Kft. nagy sikerrel rendez tűzoltási gyakorlatot, mely egybe van kötve egy rövid elméleti oktatással is.

Minden, amit a tűzoltó készülékekről és azok használatáról tudni kell!

 Árajánlat kérése

Tűzoltó készülékek karbantartása

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet értelmében gyakorlatilag még a legkisebb bolt esetén is szükséges legalább egy darab tűzoltó készüléket készenlétben tartani. A további szükséges készülékek számát a helyiségek mérete és a tárolt anyag fajtája határozza meg. Ezen túlmenően pedig egyéb jogszabályok is rendelkeznek egyes járműveken a tűzoltó készülékek tartásáról.

A megfelelő paraméterek ismeretében az érintett létesítmények számára ki tudjuk alakítani az előírt tűzoltó készülék készletet, melyet optimalizálunk típus és darabszám szerint.

A készenlétben tartó fontos feladata, hogy a tűzoltó készülékek rendszeres karbantartásáról gondoskodjon. Típustól függetlenül, a tűzoltó készülékek felülvizsgálata legalább évente esedékes (a tűzvédelemben ezt a műveletet nevezik alapkarbantartásnak). Ennél valamivel szélesebb körű ellenőrzést jelent az 5 évenként esedékes közép, illetve a 10 évenkénti teljes karbantartás. A felülvizsgálat elvégzését követően a tűzoltó készülék karbantartója a készülékre ragasztja az érvényesítő matricát és hologrammot, melyek hitelesítik az elvégzett ellenőrzést.

Az elvégzett felülvizsgálat során biztosítjuk:

 • a biztonsági és a jelzőszerelvények ellenőrzését,
 • porral oltó készülékek esetében a nyomás, szén-dioxiddal oltók esetében a tömeg ellenőrzését,
 • a tömlő és a lövőke állapotának vizsgálatát,
 • tömítőelemek ellenőrzését,
 • a készülék állapotának vizsgálatát,
 • az érvényesítő matrica és a hologramm felragasztását.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság igen szigorúan ellenőrzi a tűzoltó készülékek megfelelőségét, a karbantartás megtörténtét!

Kerülje el a felesleges bírságot! Hívjon és segítünk!

 

Árajánlat kérése

Tűzriadó gyakorlat megtartása

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4.§ (4) értelmében:

„A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell.

A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.”

A Tűzriadó terv tartalmazza:

 • a tűzjelzés módját;
 • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak,
  a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

A tűzriadót az illetékes tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.

Miért kérje segítségünket?

Mert nagy gyakorlattal rendelkezünk az ilyen eljárásokban, a szervezési és lebonyolítási teendőkben. Ehhez nagymértékben hozzájárul a tűzvédelmi hatósági területen szerzett több évtizedes tapasztalatunk is.

Tudjuk mire kell figyelni, mik a „kényes” pontok, mitől válik gördülékennyé egy ilyen gyakorlat és nem utolsósorban a megfelelő dokumentálásáról is gondoskodunk.

Árajánlat kérése

Tűzriadó Terv

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat egyik melléklete, ennek ellenére célszerű azt külön kezelni.

Tűzriadó Terv készítése a jogszabály alapján meghatározott esetekben kötelező.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 • a tűzjelzés módját;
 • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak, a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság eljárása keretében ellenőrzi a Tűzriadó Terv meglétét. Amennyiben az nem készült el, jelentős tűzvédelmi bírságot szab ki.

Árajánlat kérése

Tűzvédelemhez kapcsolódó táblák biztosítása

Biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli.

Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja.

Tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen veszélyes tevékenység végzésének tilalmára utal. 

Tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezésének helyét jelzi.

Leegyszerűsítve minden olyan tábla, felirat, piktogram, mely zárt területek, üzemek, irodák, intézmények stb. részére a mindennapok biztonságát megadó tűzvédelmi rendszerek jelzésére szolgál.
A táblák alakja téglalap vagy négyzet, színei fehér piktogram vörös alapon, a vörös szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

Kialakításukat, elhelyezésüket szabályok írják elő, teszik kötelezővé! 
Nem kell kutatnia, hogy milyen táblára van szüksége.

Nem kell tippelnie, hogy hány darabra lehet szüksége ezekből a táblákból.

Nem kell aggódnia azon, hogy megfelelő helyre helyezte-e ki ezeket a táblákat.

A mi dolgunk, hogy „milyen táblákat”, „mekkora mennyiségben” és „milyen elhelyezéssel” biztosítsunk, Önnek csak bizalmat kell szavaznia nekünk.

Árajánlat kérése

Tűzvédelmi ellenőrzések, szemlék megtartása

A tűzvédelmi ellenőrzés/szemle célja az adott munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok betartásának az ellenőrzése.

A szemle jelentős megelőző eszköz a munkáltató kezében. A tűzvédelmi szemle rendszeres megtartása a munkavégzés minden résztvevője számára a biztonság javulását eredményezi.

Az általunk tartott szemlékről minden esetben jegyzőkönyvet készítünk, mely tartalmazza az észrevételeket, a szükséges beavatkozási pontokat és megoldási javaslatokat, ezzel jelentősen megkönnyítve megbízónk munkáját.

„Élesben” az illetékes tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy a munkáltató
a törvényeknek megfelelően eleget tesz-e a tűzvédelmi szempontú ellenőrzési kötelezettségeinek vagy sem. Ha a hatósági ellenőrzés során hibát, hiányosságot tár fel a szakhatóság, akkor annak már komoly anyagi következményei lesznek a munkáltatóra nézve.

Ha szeretné a hatósági ellenőrzést megelőzni és az esetlegesen előforduló hibákat kijavítani, akkor forduljon hozzánk!

A munkavédelmi és a tűzvédelmi szemlét célszerű egy időben végezni. A Global-Okt Kft. megbízásával Ön ezt könnyedén megteheti.

 

Árajánlat kérése

Tűzvédelmi felülvizsgálatok nyomon követése, megszervezése 

Minden munkáltatónak vannak időszakos felülvizsgálati kötelezettségei, a tűzvédelmi tárgyi eszközökkel kapcsolatosan és a munkahely épületével összefüggésben egyaránt.

A megbízóinknál történő folyamatos tűzvédelmi feladatellátás esetén a precíz munkavégzés elengedhetetlen eleme a munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, nyomon követése.

A vezetendő nyilvántartások listája szinte minden egyes munkahelyen eltérő (a helyszín tűzvédelmi szintjétől, a belső szabályozási rendszertől függően).

A leggyakrabban előforduló nyilvántartások:

 • oktatások esedékességének nyilvántartása,
 • villamos biztonsági felülvizsgálatok esedékességének nyilvántartása,
 • tűzoltó készülékek és azok karbantartásának nyilvántartása,
 • tűzoltó vízforrások és azok karbantartásának nyilvántartása,
 • tűzjelző rendszer karbantartásának nyilvántartása.

A felülvizsgálatokat megbízás esetén figyelemmel kísérjük, és a vizsgálatok esedékességekor jelzést adunk az illetékes vezető felé a szükséges intézkedés megtétele céljából.

A felülvizsgálatot az illetékes tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és annak elmaradása esetén komoly bírságot szab ki a mulasztókra.

Segíthetünk, hiszen:

 • átlátjuk a tűzvédelem területét,
 • otthonosan mozgunk az ezzel kapcsolatos jogszabályok között;
 • folyamatos megbízásainkban a nyilvántartások vezetése integráltan szerepel;
 • a munkavégzésünk során egyaránt figyelembe vesszük a gyakorlati biztonsági szempontokat és a hatósági elvárásoknak való szükségszerű megfelelést.

Árajánlat kérése

Tűzvédelmi hatóság előtti képviselet biztosítása

Megvásárolt szolgáltatásunk típusától függően vállaljuk Megbízóink tűzvédelmi hatóság előtti képviseletét, így nekik nem kell egyedül szembenézniük az ellenőrző szakhatósággal.

Érdemes Önnek is igénybe vennie szolgáltatásunkat, hiszen:

 • ezzel értékes időt takarít meg;
 • olyan csapatot választ, mely szakszerűen képviseli érdekeit;
 • a szakhatóság előtt azonnal tudunk reagálni a kérdésekre, így az esetek jelentős részében már nincs szükség többszöri egyeztetésre;
 • kikerülhetőek az esetlegesen nem megfelelő nyilatkozatok okozta további hatósági vizsgálatok.

Árajánlat kérése

Hatósági ellenőrzésen való közreműködés

 Maradéktalanul eleget tesznek a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségüknek?

Biztosak benne, hogy minden jogszabályi előírást betartanak?

A hatóság számonkérésének eleget tudnak tenni?

Ha bizonytalanok a válaszokat illetően, keressenek minket!

A tűzvédelmi bírság helyett inkább költsék megtakarításaikat munkahelyi fejlesztésekre!

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet értelmében ugyanis a mulasztók az alábbi büntetési tételekre számíthatnak…

tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése

tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke

tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke

(Ft)

(Ft)

tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

10 000

1 000 000

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

20 000

3 000 000

tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő

20 000

1 000 000

menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

20 000

800 000

tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

30 000

1 000 000

menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

30 000

1 200 000

tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

40 000

1 500 000

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése

20 000

500 000

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)

20 000

500 000

a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése

30 000

3 000 000

jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása

30 000

200 000

ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított

30 000

1 000 000

szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása

30 000

1 000 000

a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása

20 000

2 000 000

a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése

50 000

2 000 000

tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)

20 000

50 000

tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)

10 000

30 000

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér

  

a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:

50 000

400 000

b) 101–500 m2 alapterületű:

100 000

1 000 000

c) 500 m2 feletti alapterületű:

200 000

2 000 000

tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya

100 000

1 500 000

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt

50 000

1 000 000

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

30 000

1 000 000

jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása

30 000

1 000 000

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása

50 000

500 000

hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés

50 000

500 000

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)

50 000

1 000 000

tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése

50 000

1 000 000

a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt

b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott

30 000

1 000 000

 

ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt

30 000

1 500 000

ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt

30 000

1 000 000

ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja

50 000

500 000

ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el

50 000

250 000

ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza

50 000

200 000

ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket

30 000

2 000 000

a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya

50 000

1 000 000

a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya

40 000

300 000

ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

50 000

200 000

a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé

30 000

1 000 000

ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte

50 000

1 000 000

a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

50 000

1 000 000

ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét

200 000

3 000 000

a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése

20 000

60 000

a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése

20 000

1 000 000

a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak

40 000

200 000

jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása

50 000

1 000 000

az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása

30 000

100 000

ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz

50 000

1 000 000

irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül

50 000

500 000

szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása

20 000

400 000

eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül

50 000

1 000 000

eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák

50 00

1 000 000

Ha szeretnék a felesleges büntetéseket elkerülni, keressenek minket!

Árajánlat kérése

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás segít a tűzesetek elkerülésében.

Az oktatás során a munkavállalók megismerik:

 • a munkahely tűzvédelmi jellemzőit,
 • a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén követendő feladatokat,
 • a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelések helyes használatát és
 • a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

Az oktatás megtartására / megtartatására a munkáltató kötelezett

 • A tűzvédelmi oktatást évenként meg kell ismételni,
 • az új belépőket előzetes oktatásban kell részesíteni,
 • minden esetben az oktatási naplóban dokumentálni szükséges. 

Tűzvédelmi oktatási anyag – az oktatás rövid tartalmi vázlata a helyi belső szabályozások figyelembevétele mellett

 • munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai,
 • tűzjelzés, tűzoltás,
 • dohányzásra vonatkozó előírások,
 • az egyes helyiségek használatára vonatkozó előírások,
 • tárolásra vonatkozó előírások,
 • éghető anyagok használata,
 • kézi tűzoltó készülék működésének bemutatása,
 • biztonsági jelzések, feliratok,
 • menekülési útvonalak ismertetése.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság ellenőrzi az oktatás megtörténtét, elmaradás esetén 30 000 Ft-tól 1 500 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.

Árajánlat kérése

Tűzvédelmi Szabályzat

A Tűzvédelmi Szabályzat a munkahely egészére kiterjedően határozza meg az alapvető tűzvédelmi szabályokat, továbbá – a létesítmény(ek) sajátosságainak figyelembevételével – jogszabályi keretek között szabályozza a tűzvédelmi tevékenység valamennyi kérdését. 

A Tűzvédelmi Szabályzat készítése kötelező:

 • 5 munkavállalónál több munkavállaló foglalkoztatásakor,
 • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítmény működtetésekor,
 • kereskedelmi szálláshelyeken.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:

 • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 • a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet; valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • szükség szerint Tűzriadó Tervet.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság eljárás keretében ellenőrzi a Tűzvédelmi Szabályzat meglétét. Amennyiben az nem készült el, jelentős tűzvédelmi bírságot szab ki.

Árajánlat kérése

Tűzvédelmi szaktanácsadás

Milyen előírások vonatkoznak Önre?

Milyen intézkedésekkel tudhatja cégét és munkavállalóit biztonságban?

Milyen szabályrendszert érdemes működtetni a munkahelyen?

Hogyan kell a hatósági előírásoknak megfelelni?

Hosszú a kérdések sora, azonban a tényen nem változtat:

A tűzvédelem területe szerteágazó és végletekbe menően szabályozott. Aki pedig mulasztást követ el, azt bizony a tűzvédelmi hatóság keményen bünteti.

A tűzvédelmi szaktanácsadás szolgáltatásunk célja, hogy megbízóink minden fontos tudnivalóról, teendőről idejében és kellő részletességgel értesüljenek, melyek révén megkímélhetik cégüket a munkabiztonsággal, tűzvédelemmel kapcsolatos esetleges kellemetlenségektől.

Önnek nincs más dolga, mint hogy szerződést kössön cégünkkel és onnantól kezdve mindent elintézünk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkánk tétje óriási. Ügyfeleinket nem csak a büntetésektől, hanem anyagi károktól, tragédiáktól kell megvédenünk.

A Global-Okt Kft olyan professzionális tűzvédelmi szolgáltatásokat nyújt Önnek, mellyel időt, energiát, pénzt, aggodalmakat és bűntudatot spórolhat.

Tűzvédelmi szolgáltatás, biztonsággal karöltve. Bízza szakértőkre a tűzvédelmet!

Árajánlat kérése

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés és szakvizsgáztatás

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről,
a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet rendelkezik a szakvizsgával kapcsolatos előírásokról.

A fentiek alapján a szakvizsgára kötelezetteknek 5 évente kötelező tűzvédelmi szakvizsgát tenniük.

Amennyiben a munkavállaló nem rendelkezik a munkavégzéséhez szükséges érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal, úgy ellenőrzés esetén a tűzvédelmi hatóság 50 000 – 500 000,- Ft közötti tűzvédelmi bírságot szab ki mérlegelés nélkül a munkáltatóra.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklete alapján:

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1-9., és 12-13. pontban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége?

Szeretné, ha a cégénél lenne tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés és vizsgáztatás szervezve?

Nincs más dolga, mint a Global-Okt Kft-t választania!

A tűzvédelmi szakvizsgákat folyamatosan szervezzük, információt azok kezdési időpontjáról a Tűzvédelmi szakvizsga menüpont alatt olvashat.

Részletekért kattintson ide!

Tűzvédelmi szakvizsga

Vagy konkrét igény esetén kérjen árajánlatot! 

Árajánlat kérése